2023

Číslo

Meno

Dokument

05. Všeobecné záväzné nariedenie obce Mužla č. 4/2023 – Prevádzkový poriadok pohrebiska pre obce Mužla Stiahnuť
04. VZN č. 3/2023 o nájme pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Mužla Stiahnuť
03. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MUŽLA č. 2/2023 O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ FITNES CENTRA a SAUNY OBCE MUŽLA Stiahnuť
02. Všeobecne záväzné nariadenie obce Mužla č.1/2023 o určení výšky dávky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a zariadenia, riadených na území Obce Mužla Stiahnuť
01. Dodatok č. 3 k VZN obce Mužla č. 7/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Mužla Stiahnuť
2022

Číslo

Meno

Dokument

07. Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2022 o určení výšky dávky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a zariadenia, zriadených na území Obce Mužla Stiahnuť
06. Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 10/2019 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mužla Stiahnuť
05. Predpis – prevádzkový poriadok zariadení fitnes a sauna Stiahnuť
04. VŠEOBECNE ZÁVAZNE NARIADENIE OBCE MUŽLA
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní obce Mužla č. 4/ 2022
Stiahnuť
03. VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MUŽLA č. 3/2022
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Mužla
Stiahnuť
02. VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MUŽLA č. 2/2022
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Mužla
Stiahnuť
01. Všeobecne záväzné nariadenie obce Mužla č.1/2022
o určení výšky dávky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a zariadenia,
zriadených na území Obce Mužla
Stiahnuť
2021Číslo

Meno

Dokument

11. Dodatok č. 2 k VZN obce Mužla č. 7/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Mužla Stiahnuť
10. Dodatok č. 1 k VZN obce Mužla č. 7/2015 o podmienkach určovania a vyberanie miestnych daní Stiahnuť
09. DODATOK č. 1 – VZN č. 10/2019 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mužla Stiahnuť
08. VZN 6/21 – o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Mužla Stiahnuť
07. VZN č. 5/2021 o správe a prevádzkovaní Kultúrneho domu a vonkajšieho javiska obce Mužla Stiahnuť
Príloha
06. VZN č. 4/2021 o správe a prevádzkovaní Športovej haly obce Mužla Stiahnuť
05. VZN č. 3/2021 o správe a prevádzkovaní Multifunkčného ihriska obce Mužla Stiahnuť
04. Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 7/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Mužla Stiahnuť
03. Všeobecne záväzné nariadenie obce Mužla č. 2/2021 Stiahnuť
02. VZN č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stiahnuť
01. VZN č. 1/2021 o určení výšky dávky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a zariadenia, zriadených na území Obce Mužla Stiahnuť
2020
Číslo

Meno

Dokument

04. VZN č. 3/2020 o Mládežníckom fonde Jánosa Endrődyho Stiahnuť
03. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 Stiahnuť
02. VZN č. 2/2020 o určení výšky dávky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a zariadenia, zriadených na území Obce Mužla Stiahnuť
01. VZN č. 1/2020 Stiahnuť
2019

Číslo

Meno

Dokument

16. Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní obce Mužla Stiahnuť
15. VZN č. 11/2019 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác Stiahnuť
14. VZN č. 10/2019 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mužla Stiahnuť
13. VZN č. 9/2019 o prenájme nájomných bytov vo vlastníctve obce Mužla obstaraných s podporou štátu Stiahnuť
12. VZN č. 8/2019 o poskytovaní stavebných stimulov pre občanov s trvalým pobytom v obci Mužla Stiahnuť
11. VZN č. 7/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Mužla Stiahnuť
10. VZN č. 6/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsob určenia úhrady a výšky úhrad za sociálne služby v Dennom stacionári Stiahnuť
9. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mužla Stiahnuť
8. Dodatok č. 1 k predpisu 2016-5 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Mužla Stiahnuť
7. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2019 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb Stiahnuť
6. VZN 5/2019 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb Stiahnuť
5. VZN 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Stiahnuť
4. VZN č. 3/2019 o Mládežníckom fonde Jánosa Endrődyho Stiahnuť
3. VZN č. 8/2015 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mužla Stiahnuť
2. VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Mužla Opatrovateľská služba Stiahnuť
1. VZN č. 1/2019 o určení výšky dávky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a zariadenia, zriadených na území Obce Mužla Stiahnuť
2018

Číslo

Meno

Dokument

4. Smernica 2-2018 Stiahnuť
3. VZN 2/2018 Stiahnuť
2. 2018-1 Predpis na ustanovenie ceny prevádzkovania autobusu Stiahnuť
1. VZN 1/2018 o určení výšky dotácie pre SZUŠ, MŠ a ŠKD Stiahnuť
2017

Číslo

Meno

Dokument

8. VZN 7/2017 Stiahnuť
8. VZN 7/2017 Stiahnuť
7. VZN 6/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia Stiahnuť
6. VZN 5/2017 o udeľovaní ocenení obce Mužla Stiahnuť
5. VZN 4/2017 vylepovanie plagátov pre voľby do samosprávnych krajov Stiahnuť
4. VZN 3/2017 o Mládežníckom fonde Jánosa Endrődyho Stiahnuť
3. VZN 2/2017 o príspevkoch v škole a v školských zariadeniach Stiahnuť
2. 2017-1 Predpis o vybavovaní sťažností Stiahnuť
1. VZN 1/2017 Stiahnuť
2016

TypeFile NameDate ModifiedSize

pdf
2016-1 Predpis Vydávanie Štvrťročníka Mužliansky Hlásnik 10:25 06/28/2016368.3k

pdf
2016-2 Predpis Pre Odmeňovanie Zamestnancov 10:26 06/28/20163.6M

pdf
2016-3 Predpis Pre Vyraďovanie Majetku 10:27 06/28/2016300.3k

pdf
2016-4 Predpis Zásady Podávania Podnetov Zákon Č 307 2014 10:27 06/28/2016620.4k

pdf
2016-5 Predpis Zásady Hospodárenia a Nakl S Majetkom Obce 14:44 10/05/20162M

pdf
Oznamenie O Strategickom Dokumente PHSR 10:27 06/28/20161.3M

pdf
VZN 1-2016 10:26 06/28/20161.1M

pdf
VZN 2-2016 Opatrovatelska Sluzba 10:26 06/28/20161.9M

pdf
VZN 3-2016 10:27 06/28/20161.9M

pdf
VZN 4-2016 10:27 06/28/2016114.5k

pdf
VZN 7-2016 10:19 01/20/2017704.1k

pdf
VZN 8-2016 10:20 01/20/2017673.6k

pdf
VZN 9-2016 10:20 01/20/2017580.8k

pdf
VZN 5-2016 14:45 10/05/20162.2M

pdf
VZN 6-2016 14:46 10/05/2016909.2k


2015

Číslo

Meno

Dokument

1. VZN 7/2015 Stiahnuť
TypeFile NameDate ModifiedSize

pdf
2015-1 Predpis – Registratúrny Poriadok Obecného úradu 11:48 09/28/2015773.1k

pdf
2015-2 Predpis – Vedenie účtovníctva A obeh účtovných Dokladov Na Obecnom úrade 11:48 09/28/2015261.1k

pdf
2015-3 Predpis – O inventarizácii Majetku Obce Mužla 11:48 09/28/2015279.3k

pdf
2015-4 Predpis O Rozpočtových a Príspevkových Org Obce Mužla 06:58 08/17/2018208.9k

pdf
2015-5 Predpis – O zostavení Konsolidovanej účtovnej Závierky Obce Mužla 13:12 03/01/2016233.4k

pdf
VZN 1-2015 Muzla 13:12 03/01/2016279.2k

pdf
VZN 2-2015 Spevky Spol Org 13:12 03/01/2016267.7k

pdf
VZN 3-2015 Muzla 13:12 03/01/20161.3M

pdf
VZN 4-2015 Muzla 13:12 03/01/2016211k

pdf
VZN 5-2015 Muzla 13:12 03/01/2016227.1k

pdf
VZN 6-2015 Denny Stacionar 13:12 03/01/2016283.6k

pdf
VZN 7 2015 Daň Z Nehnutelnosti 13:13 03/01/2016225.2k

pdf
VZN 8 2015 20:17 04/23/2019248.1k

pdf
VZN 9 2015 Volebné Plagáty 13:13 03/01/2016274.1k

Facebook