2024

Číslo

Typ

Popis

Dokument

02

PDF VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE O DANI ZA UBYTOVANIE č. 2/2024 Stiahnuť

01

PDF >VZN č. 1/2024 o určení výšky dávky dotácie na mzdy a prevádzku dieťa a žiaka školy a zariadenia zriadených na území obce Mužla Stiahnuť
2023

Číslo

Meno

Dokument

09. Zásady hospodárenia obce Mužla Stiahnuť
08. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023 o územnom pláne obce Mužla Stiahnuť
07. DODATOK č. 3 K VŠEOBECNÉMU ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE č. 10/2019 Stiahnuť
06. Dodatok č. 1 K VZN č. 3/2023 o nájme pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Mužla Stiahnuť
05. Všeobecné záväzné nariedenie obce Mužla č. 4/2023 – Prevádzkový poriadok pohrebiska pre obce Mužla Stiahnuť
04. VZN č. 3/2023 o nájme pozemkov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce Mužla Stiahnuť
03. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MUŽLA č. 2/2023 O SPRÁVE A PREVÁDZKOVANÍ FITNES CENTRA a SAUNY OBCE MUŽLA Stiahnuť
02. Všeobecne záväzné nariadenie obce Mužla č.1/2023 o určení výšky dávky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a zariadenia, riadených na území Obce Mužla Stiahnuť
01. Dodatok č. 3 k VZN obce Mužla č. 7/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Mužla Stiahnuť
2022

Číslo

Meno

Dokument

07. Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2022 o určení výšky dávky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a zariadenia, zriadených na území Obce Mužla Stiahnuť
06. Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 10/2019 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mužla Stiahnuť
05. Predpis – prevádzkový poriadok zariadení fitnes a sauna Stiahnuť
04. VŠEOBECNE ZÁVAZNE NARIADENIE OBCE MUŽLA
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní obce Mužla č. 4/ 2022
Stiahnuť
03. VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MUŽLA č. 3/2022
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Mužla
Stiahnuť
02. VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MUŽLA č. 2/2022
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Mužla
Stiahnuť
01. Všeobecne záväzné nariadenie obce Mužla č.1/2022
o určení výšky dávky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a zariadenia,
zriadených na území Obce Mužla
Stiahnuť
2021

Číslo

Meno

Dokument

11. Dodatok č. 2 k VZN obce Mužla č. 7/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Mužla Stiahnuť
10. Dodatok č. 1 k VZN obce Mužla č. 7/2015 o podmienkach určovania a vyberanie miestnych daní Stiahnuť
09. DODATOK č. 1 – VZN č. 10/2019 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mužla Stiahnuť
08. VZN 6/21 – o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Mužla Stiahnuť
07. VZN č. 5/2021 o správe a prevádzkovaní Kultúrneho domu a vonkajšieho javiska obce Mužla Stiahnuť
Príloha
06. VZN č. 4/2021 o správe a prevádzkovaní Športovej haly obce Mužla Stiahnuť
05. VZN č. 3/2021 o správe a prevádzkovaní Multifunkčného ihriska obce Mužla Stiahnuť
04. Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 7/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Mužla Stiahnuť
03. Všeobecne záväzné nariadenie obce Mužla č. 2/2021 Stiahnuť
02. VZN č. 7/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stiahnuť
01. VZN č. 1/2021 o určení výšky dávky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a zariadenia, zriadených na území Obce Mužla Stiahnuť
2020

Číslo

Meno

Dokument

04. VZN č. 3/2020 o Mládežníckom fonde Jánosa Endrődyho Stiahnuť
03. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 Stiahnuť
02. VZN č. 2/2020 o určení výšky dávky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a zariadenia, zriadených na území Obce Mužla Stiahnuť
01. VZN č. 1/2020 Stiahnuť
2019

Číslo

Meno

Dokument

16. Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2015 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní obce Mužla Stiahnuť
15. VZN č. 11/2019 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác Stiahnuť
14. VZN č. 10/2019 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mužla Stiahnuť
13. VZN č. 9/2019 o prenájme nájomných bytov vo vlastníctve obce Mužla obstaraných s podporou štátu Stiahnuť
12. VZN č. 8/2019 o poskytovaní stavebných stimulov pre občanov s trvalým pobytom v obci Mužla Stiahnuť
11. VZN č. 7/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Mužla Stiahnuť
10. VZN č. 6/2019 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsob určenia úhrady a výšky úhrad za sociálne služby v Dennom stacionári Stiahnuť
9. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mužla Stiahnuť
8. Dodatok č. 1 k predpisu 2016-5 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Mužla Stiahnuť
7. Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2019 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb Stiahnuť
6. VZN 5/2019 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb Stiahnuť
5. VZN 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Stiahnuť
4. VZN č. 3/2019 o Mládežníckom fonde Jánosa Endrődyho Stiahnuť
3. VZN č. 8/2015 o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Mužla Stiahnuť
2. VZN č. 2/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Mužla Opatrovateľská služba Stiahnuť
1. VZN č. 1/2019 o určení výšky dávky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka školy a zariadenia, zriadených na území Obce Mužla Stiahnuť
2018

Číslo

Meno

Dokument

4. Smernica 2-2018 Stiahnuť
3. VZN 2/2018 Stiahnuť
2. 2018-1 Predpis na ustanovenie ceny prevádzkovania autobusu Stiahnuť
1. VZN 1/2018 o určení výšky dotácie pre SZUŠ, MŠ a ŠKD Stiahnuť
2017

Číslo

Meno

Dokument

8. VZN 7/2017 Stiahnuť
8. VZN 7/2017 Stiahnuť
7. VZN 6/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia Stiahnuť
6. VZN 5/2017 o udeľovaní ocenení obce Mužla Stiahnuť
5. VZN 4/2017 vylepovanie plagátov pre voľby do samosprávnych krajov Stiahnuť
4. VZN 3/2017 o Mládežníckom fonde Jánosa Endrődyho Stiahnuť
3. VZN 2/2017 o príspevkoch v škole a v školských zariadeniach Stiahnuť
2. 2017-1 Predpis o vybavovaní sťažností Stiahnuť
1. VZN 1/2017 Stiahnuť
2016

[fileaway type=“table“ base=“3″ sub=“nariadenia/2016″ sortfirst=“mod-desc“ theme=“silver-bullet“]


2015

Číslo

Meno

Dokument

1. VZN 7/2015 Stiahnuť

[fileaway type=“table“ base=“3″ sub=“nariadenia/2015″ sortfirst=“mod-desc“ theme=“silver-bullet“]