Názov programu
SK: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko
EN: INTERREG V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme

Názov fondu
SK: Ister Granum - Európsky fond regionálneho rozvoja
EN: Tape Ister-Granum EGTC (European Grouping for Territorial Cooperation) – ERDF (European Regional Development Fund)

Názov projektu
SK: Rozvoj služieb na podporu miestnych výrobcov vína v regióne
EN: Development of services supporting local wine makers in the region

Kód projektu
SKHU/1901/3.1/002

Skratka projektu (v angličtine)
Wine_LAB

Ciele projektu
Projekt je zameraný na malých a stredne veľkých vinárov a vinohradníkov, ktorých počet je v Južnoslovenskej vinárskej oblasti a na druhom brehu Dunaja, konkrétne v obciach Kesztölc, Nyergesújfalu a Lábatlan pomerne vysoký. V obci Mužla sa buduje dom služieb pre vinárov a vinohradníkov. V dome služieb bude zriadené vínne laboratórium. Laboratórium bude vybavené analyzátorom, ktorý je schopný identifikovať 43 parametrov, čo umožňuje vinárom v mieste pôsobiska alebo v blízkom regióne preveriť zloženie a parametre muštu a vína. Týmto sa zvýši kvalita vín, vyprodukovaných malými a stredne veľkými vinármi a v rodinných vinárstvach. Na základe výsledkov vykonanej analýzy budú kvalitnejšie víno plniť do vlastných fliaš a vyrábať vlastné etikety. Ďalej sa v dome služieb vinárom a vinohradníkom zriadi spoločenská miestnosť pre potreby vinárov a vinohradníkov. V tej sa v budúcnosti môžu zorganizovať odborné semináre, prednášky, predstavenie produktov, promócia vín, workshopy a iné spoločenské podujatia na tému vinárstva a vinohradníctva. Kapacita miestnosti bude do 30 miest.
Vo viacerých honoch nasledujúcich vinohradov budú inštalované meteorologické stanice: v Mužle, v Gbelciach a v Bátorových Kosihách na slovenskej strane, a v Kesztölci, v Nyergesújfalu a v Lábatlane na maďarskej strane. Na základe údajov z meteorologických staníc odborná aplikácia - ktorá je súčasťou projektu - denne zostaví sumár o stave počasia a o predpovedi počasia v jednotlivých honoch a vinárom, vinohradníkom / predplatiteľom aplikácie navrhne optimálnu chemickú alebo biologickú ochranu hrozna v nasledujúcich dňoch. Týmto opatrením sa vznesie vedecký faktor do každodennej práce vinárov a vinohradníkov.
V Pivnici Szivek, na maďarskej strane sa buduje klimatizovaný sklad na prevzatie a prechodné uskladnenie vzoriek muštu a vín. Vzorky muštu a vín z Maďarskej strany sa budú zo skladu zvážať do Mužle, konkrétne do domu služieb vinárom a vinohradníkom na analýzu parametrov. Následne sa vinárom a vinohradníkom z Maďarska elektronicky prepošle zápisnica o meraní parametrov jednotlivých vzoriek.

Zhrnutie projektovej časti
Vinárske laboratórium a systém monitorovania hrozna


Ilustrácia

Celkový rozpočet: 339 544,- eur
Výška príspevku EFRR: 288 612,- eur
Výška príspevku zo štátneho rozpočtu: 30 908,- eur
Výška vlastného podielu hlavného prijímateľa: 15 454,- eur

Zavedenie partnerstva
Názov hlavného prijímateľa: Obec Mužla, SK
Názov partnera projektu: Szivek Péter, Kesztölc, HU

Výhody spolupráce
Najvýznamnejšia vinohradnícka oblasť Slovenska a severná vinohradnícka oblasť Maďarska poskytujú inovatívne profesionálne zázemie pre vinárov a vinárov na vyššej úrovni

Začiatok a koniec realizácie: 01.01.2020 – 30.09.2022


Logo programu

Slogan programu
Budujeme partnerstvá

Názov fondu: Európsky fond regionálneho rozvoja
Odkaz na webovú stránku programu
http://www.skhu.eu
https://istergranum.eu/


HU:
„A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.”
„A jelen honlap tartalma nem feltétlenül tartalmazza az Európai Unió hivatalos álláspontját.“

SK
„Projekt je podporený Európskou úniou a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“
„Obsah tejto webstránky nemusí nutne reprezentovať postavenie Európskej Únie.“

EN:
„The project is supported by the European Union and co-financed by the European Regional Development Fund.“
„The contents of this website do not necessarily represent the position of the European Union.“Zmluva o poskytnutí finančného príspevku, Dom vinárov: http://muzla.sk/wp-content/uploads/2020/07/SKM_C250i200709131300.pdf

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku, Dom vinárov https://muzla.sk/wp-content/uploads/2022/01/Addendum-No.-2-to-the-Subsidy-Contract-for-implementation-of-the-project_web.pdf

Ister-Granum, sieť lokálnych produktov: http://istergranum.eu/2015/01/01/negyesblokk-1/