5. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Uskutočnilo sa 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mužle. Zastupiteľstvo schválilo zmeny rozpočtu obce, schválilo tri všeobecné záväzné nariadenia, správu audítora o účtovníctve vlaňajšieho roka zobralo na vedomie, správu hlavného kontrolóra o kontrole TJ AC Mužla zobralo na vedomie, rokovalo o žiadostiach o dotáciu z rozpočtu obce.

Facebook