Vyhláška ÚVZ SR č. 258/2021
2021. 24 novembra.
Výberové konanie „ Hlavný kontrolór Obce Mužla“
2022. 14 júna.