Denný stacionár

Denný stacionár pre dospelých (seniorov)


Zriaďovateľ: Obec Mužla

Adresa:

Denný stacionár Obce Mužla

Hlavné Námestie 705/1

943 52 Mužla

Telefónne číslo: 036/ 2881766

Emailová adresa: dettika@centrum.sk 


Otváracia doba:
 Pondelok – 7:30-15.30
 Utorok – 7:30-15.30
 Streda – 7:30-15.30 
 Štvrtok – 7:30-15.30
 Piatok – 7:30-15.30 

V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III ,a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Služba je poskytovaná občanom s trvalým pobytom v dedine Mužla v pracovných dňoch.

V dennom stacionári sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. stravovanie,

b) zabezpečuje

1. rozvoj pracovných zručností,

2. záujmová činnosť.

Cieľom denného stacionára je zabezpečovanie odborných  služieb, ktoré zodpovedajú  potrebám seniorov so zohľadnením ich potrieb, prirodzených  vzťahov, ktoré slúžia k zvyšovaniu kvality života seniorov  a predchádzajú možnosti vzniku sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich veku a odkázanosti. 

V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.