Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7,00 h .do 16,30 h.

Riaditeľka MŠ: Mgr. Maričeková Beáta

Učiteľky MŠ: Grófová Iveta, Mgr. Vadová Bernadett – mladšia veková trieda. Motýľ

Baranovičová Monika, Mgr. Maričeková Beáta – staršia veková trieda. Lienka

Konzultačné hodiny riaditeľky a učiteliek MŠ: od 11,00 do 12,00

Vedúca školskej jedálne: Bc. Mária Galgócová


Základné identifikačné údaje materskej školy

1 . Názov školy: Materská škola-Óvoda Mužla

2. Adresa školy : 94352 Mužla Pri starej pošte 690/22

3. Telefónne číslo: 03628617 68

4. E mail: muzlams690@gmail.com

5. Zriaďovateľ : Obec MužlaMaterská škola má dať dieťa ťu taký základ,

aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania“


Cieľom nášho predškolského vzdelávania je podporovať všestranný, harmonický rozvoj detí predškolského veku.

Každé dieťa je od prírody zvedavé, na všetko nové sa pýta a túži po odpovedi, preto sú naše deti „Zvedavé chrobáčiky“. A prečo práve chrobáčiky? Naša materská škola pred niekoľkými rokmi pomenovala skupinu starších detí na skupinu „LIENKA“ a skupinu mladších detí na skupinu „MOTÝĽ“.


Profilácia našej materskej školy je modifikovaná, je možné ju zhrnúť do štyroch oblastí:

➢ Zameriavame sa na získavanie poznatkov, vedomostí, zručností, skúseností formou metódy zážitkového učenia

➢ Zameriavame sa na oboznamovanie sa s ľudovými tradíciami: „Oživme spolu ľudové zvyky a tradície“, na úctu k materinskému jazyku, naším národným hodnotám a tradíciám

➢ Zameriavame sa na rozvoj kladného vzťahu k pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu

➢ Zameriavame sa na spoluprácu s rodičmi a ďalšími inštitúciami v obci