Opatrovateľská služba

Sociálne služby Obce Mužla

Dom služieb

Hlavné Námestie 705/1

943 52 Mužla

Telefónne číslo: 036/ 2881766

Emailová adresa: dettika@centrum.sk 


Opatrovateľská služba je terénnou formou sociálnej služby, ktorá sa poskytuje osobám v nepriaznivej sociálnej situácii pre ťažké zdravotné postihnutie či nepriaznivý zdravotný stav. Ide o prípady, keď občan nie je schopný postarať sa o seba sám, ani za pomoci svojich blízkych. Obec Mužla sa v roku 2021 zapojilo do projektu : Podpora opatrovateľskej služby II v obci Mužla,  použitý systém financovania je systém refundácie nenávratný finančný príspevok vo výške  130 560,00 EUR. Hlavná aktivita projektu poskytovanie opatrovateľskej služby.

Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby .Cieľovou skupinou sú občania dediny – klienti, ktorým bude poskytovaná opatrovateľská služba v domácom prostredí a opatrovateľky, ktoré budú opatrovateľskú službu zabezpečovať.

Opatrovateľská služba poskytuje pomoc pri nasledovných úkonoch:

sebaobsluhy medzi, ktoré patrí: osobná hygiena, celkový kúpeľ, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, vyprázdňovanie hrubého čreva, vyprázdňovanie močového mechúra (sprievod na a z toalety, pomoc pri vyzliekaní a obliekaní, účelná očista po toalete a iné), obliekanie a vyzliekanie, sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka a líhaní na lôžko, polohovanie, pomoc pri manipulácii s predmetmi (uchopenie lyžičky, zapínanie gombíkov), obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby, dodržiavanie liečebného režimu,

starostlivosti o svoju domácnosť: nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru, príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie domácnosti (poutieranie kuchynskej linky, umytie dlážky v kuchyni a utretie prachu, vysávanie v miestnosti kde sa opatrovaný prevažne zdržuje), obsluha bežných domácich spotrebičov, starostlivosť o bielizeň (pranie a žehlenie), starostlivosť o lôžko, vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti,

základných sociálnych aktivitách: sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavovanie úradných záležitostí, záujmových činnostiach,dohľad môže byť pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivít ako sú napr.: dohľad pri dodržiavaní hygienických návykov, dodržiavaní liečebného, stravovacieho a pitného režimu a iné.

Realizácia samotného projektu bude prebiehať v období december 2021 – november 2023 podľa schváleného harmonogramu hlavnej aktivity projektu. Kód projektu v ITMS2014+312081BII7


 

Služba je poskytovaná občanom s trvalým pobytom v dedine Mužla v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 16:00 hod.


Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Riadiaci orgán : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR