PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY V DEDINE MUŽLA


 

Dedina Mužla sa v roku 2021 zapojilo do projektu : Podpora opatrovateľskej služby II v dedine Mužla,  na ktorého realizáciu bol vyčlenený nenávratný finančný príspevok vo výške  130 560,00 EUR .

Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby.

Cieľovou skupinou sú občania dediny – klienti, ktorým bude poskytovaná opatrovateľská služba v domácom prostredí a opatrovateľky, ktoré budú opatrovateľskú službu zabezpečovať.

Realizácia samotného projektu bude prebiehať v období december 2021 – november 2023 podľa schváleného harmonogramu hlavnej aktivity projektu.

Služba je poskytovaná občanom s trvalým pobytom v dedine Mužla v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 16:00 hod.


Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Riadiaci orgán : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 

Podpora opatrovateľskej služby IIPodpora opatrovateľskej služby: https://muzla.sk/wp-content/uploads/2022/01/plagat.jpg

Zmluva o poskytnutí NFP - opatrovateľská služba: https://muzla.sk/wp-content/uploads/2021/12/Zmluva-Opatrovatelska-sluzba-II.pdf

employment.gov.sk
esf.gov.sk
muzla.sk
 

 
 

Podpora opatrovateľskej službyPodpora opatrovateľskej služby: http://muzla.sk/wp-content/uploads/2021/02/podpora.png

Zmluva o NFP - opatrovateľská služba: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5491668/

Dodatok k zmluve: http://muzla.sk/Doc/03-anyag.pdf

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk
www.ia.gov.sk