Upozorňujeme Vážených spoluobčanov, hlavne majiteľov viníc, že sa mení miesto uloženia odstrihnutého prútia na vinici. Zber tohto odpadu sa presunie z veľkého parkoviska na plochu za Sochou svätého Urbana, odkiaľ pozbierané orezané prútie odvezú zamestnanci zberného dvora.. Žiadame však vážených spoluobčanov, aby vstúpili do seba, aby boli zodpovední a aby medzi orezané prútie nedávali iný zelený odpad hlavne nie komunálny odpad, ale využívali obcou dané možnosti a používali farebné kontejnery uložené v obci na zberných ostrovoch, samozrejme podľa určenia druhu odpadu.
Ďakujeme že svojím zodpovedným prístupom pomôžete aj našej plynulej práci.


Oznamujeme Váženým obyvateľom, že v dobe od 23. do 25. januára v čase od 9,00 do 16,00 hodiny zamestnanci firmy Stengl budú vykonávať odčítavanie plynomerov v domácnostiach. Žiadame občanov, aby boli nápomocní v tejto ich práci, aby im sprístupnili odberné miesta , odomkli a dali dole kryty plynomerov v uvedenom období.
Pre urýchlenie odpočtu môžu obyvatelia zaslať fotografiu so stavom plynu formou MMS alebo cez aplikáciu WhatsApp, na telefónne číslo 0940 777 824.
Zamestnanci poverení odpočtom plynomerov sú povinní sa preukázať platným očianskym preukazom, identifikačnou kartou spoločnosti Stengl a poverením akciovej spoočnosti SPP na vykonávanie odpočtu.


Touto cestou žiadame vážených obyvateľov, ak niekomu v minulom roku nastali zmeny ohľadom miestnej dane z nehnuteľností, dokumenty, preukazujúce uvedené skutočnosti nech odovzdá do konca januára na obecnom úrade a to v stránkových dňoch.
Tiež prosíme spoluobčanov, ak niekto má nárok na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku za komunálny odpad, aktuálne potvrdenie, ktoré preukazuje splnenie tejto podmienky nech odovzdá taktiež do konca januára na obecnom úrade tiež v stránkových dňoch.


Oznamujeme obyvateľom obce, že na základe harmonogramu technických služieb mesta Štúrovo v stredu 24. januára je termín zberu plastového odpadu a odpadu tetrapak vo vreciach. Do vriec určených na plastový odpad môžete uložiť napríklad sáčky, prázdne fľaše od čistiacich, avivážnych a kozmetických prostriedkov, potravinárske tégliky z plastovej hmoty, polystyrénové obedáre, plastový a polystyrénový odpad z rôznych balíkov a teraz aj nápojové kartóny od rôznych džúsov a mlieka.


Oznamujeme obyvateľom obce, že počnúc v pondelok 15. januára zamestnanci odpadového hospodárstva budú zbierať vianočné stromčeky. Žiadame Vás, aby ste stromčeky v uvedený deň vyložili pred bránu, a to najneskôr ráno do 8,00 hodiny, pretože s nákladným vozidlom do ulice v ktorej už boli, zamestnanci sa nevrátia. Za pochopenie Vám ďakujeme.


Vážení obyvatelia!

Aj v roku 2024 sa pokračuje v zbere plastového odpadu a odpadu tetrapak vo vreciach.
Technické služby mesta Štúrovo aj na tento rok pripravili harmonogram.
V roku 2024 sa tento druh odpadu vo vreciach zbiera v nasledujúcich dňoch:

 • 24. január
 • 21. február
 • 20. marec
 • 17. apríl
 • 15. máj
 • 12. jún
 • 10. júl
 • 7. august
 • 4. september a 27. september
 • 2. október
 • 13. november
 • 11. december

Do vriec určených na plastový odpad môžete uložiť napríklad sáčky, prázdne fľaše od čistiacich, avivážnych a kozmetických prostriedkov, potravinárske tégliky z plastovej hmoty, polystyrénové obedáre, plastový a polystyrénový odpad z rôznych balíkov a teraz aj nápojové kartóny od rôznych džúsov a mlieka. Ak zamestnanci vo vreciach uvidia aj iný druh odpadu, vrece spred brány neodvezú. Prosíme Vás, aby ste vrecia vyložili pred bránu vždy včas, pretože sa nedá predpokladať, koľko domácností v daný deň využije túto možnosť teda ako rýchlo autom skončia v danej ulici, a nevieme predpokladať ani to, kedy práve prídu do našej obce.
Okrem horeuvedeného aj tento rok bude jeden prípad, keď sa vo vreciach bude zbierať papier, tento deň je určený na 6. júna 2024.
Oznamujeme obyvateľom obce, že na základe harmonogramu technických služieb mesta Štúrovo v stredu 13. decembra je termín  zberu  plastového odpadu a odpadu tetrapak vo vreciach.  Do vriec určených na plastový odpad môžete uložiť  naprí
klad sáčky, prázdne fľaše od čistiacich, avivážnych a kozmetických prostriedkov, potravinárske tégliky z plastovej hmoty, polystyrénové obedáre, plastový a polystyrénový odpad z rôznych balíkov a teraz aj nápojové kartóny od rôznych dž
úsov a mlieka. 
(11.12.2023) 


Základná organizácia CSEMADOK-u srdečne pozýva všetky  Mužlianske detičky na tradičnú oslavu príchodu Mikuláša, ktorá sa uskutoční dňa 3. decembra o 15:00 hod. na vonkajšom javisku pred kultúrnym domom, ktoré je spojené vianočným trhom. Do príchodu Mikuláša sa môžete zabaviť vianočným programom pre najmänších.
Organizátori srdečne očakávajú každé mužlianske dieťa.


Upozorňujeme majiteľov zelených kuka nádob, že v pondelok 4. decembra budú vyprázdnené zelené kuka nádoby ktoré obsahujú konáre. Kvôli poveternostnej situácii, toto bude posledné vyprázdnenie zelených nádob. Tie kuka nádoby však, ktoré obsahujú trávu a lístie, nebudú vyprázdnené.

Zároveň oznamujeme obyvateľom obce, že areál VKK na okraji obce za účelom umiestnenia zeleného odpadu z domácností bude 2. decembra v sobotu od 9,00 – 12,00 hodiny otvorený. To znamená, kto má lístie a trávu, bude mať možnosť tento druh odpadu odviezť na VKK. Za plynulý a rýchlejší chod odovzdania zeleného odpadu na VKK v sobotu, s úctou žiadame občanov, aby podľa možnosti si pripravili zelený odpad v prívese tak, aby tráva a lístie boli na jednej časti prívesu, konáre na druhej.
Ďakujeme


Upozorňujeme majiteľov zelených kuka nádob, že v pondelok 13. novembra budú vyprázdnené zelené kuka nádoby ktoré obsahujú trávu a lístie. Zelené kuka nádoby, ktoré obsahujú konáre, nebudú vyprázdnené.


Vážení obyvatelia!

Obecný úrad má vážne problémy so spracovaním a odvozom zeleného odpadu pre nezodpovedný prístup jednotlivcov.
Preto žiadame obyvateľov, aby individuálny odvoz zeleného odpadu na VKK na vinohradníckej ulici odteraz uskutočnili vždy iba v prvú sobotu mesiaca, keď bude VKK otvorené.
Do zelených kuka nádob zase Vás žiadame, aby ste uložili buď biomasu t.j. lístie, trávu - alebo konáre, ktoré sú určené na drvenie. Spolu v žiadnom prípade. Ak niekto bude mať zelený odpad miešaný, nebude mu zelená kuka nádoba vyprázdnená. To že aký druh zeleného odpadu bude práve v pondelok odvezený, bude hlásený v obecnom rozhlase predchádzajúci piatok.
Ďakujeme za pochopenie a zodpovedný prístup!


JESENNÉ UPRATOVANIE!
Oznamujeme obyvateľom obce, že koncom týždňa sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu do veľkých kontejnerov.
V piatok a sobotu 6. a 7. októbra budú kontejnery uložené a plynule vyprázdňované na nasledovných miestach:
• Park pred základnou školou
• Futbalové ihrisko
• Trávnatá plocha vedľa Szentgáliových na konci Bánomskej ulice
• Priestor pred Kotrovými na križovatke Vadász utca a Diófa utca
Žiadame obyvateľov, aby vedľa kontejnerov neukladali odpad, pretože ako som už naznačila, kontejnery plynule vyprázdňujeme. V nedeľu 8. októbra sa kontejnery v ranných hodinách premiestnia na nasledovné miesta:
• Transformátor pri súp. čísle 415
• Vchod na slepačiu farmu
• Autobusová otáčka pri hornom jazere
• Horné garáže, a bude možné do nich ukladať veľkoobjemový odpad aj 9. októbra v pondelok.
Z tohto dôvodu zelené kuka nádoby budú vyprázdnené až 10. októbra v utorok.
Do kontejnerov je zakázané hádzať zelený odpad, pneumatiky, akumulátory, elektroodpad, stavebný odpad, sklenené okná. Uloženie týchto druhov odpadov treba odsúhlasiť so zamestnancami zberného dvora.


Oznamujeme obyvateľom obce, že 7. októbra v sobotu od 9,00 – 12,00 hodiny bude otvorená skládka zeleného odpadu v areáli VKK na Vinohradníckej ceste.


Oznamujeme obyvateľom obce, že v utorok 10. októbra od 8,00 do 15,30 hod. zbierame elektroodpad vedľa garáže pri hasičskom sklade.


Oznamujeme obyvateľom obce, že na základe harmonogramu technických služieb mesta Štúrovo v stredu 4. októbra je termín zberu plastového odpadu a odpadu tetrapak vo vreciach. Do vriec určených na plastový odpad môžete uložiť napríklad sáčky, prázdne fľaše od čistiacich, avivážnych a kozmetických prostriedkov, potravinárske tégliky z plastovej hmoty, polystyrénové obedáre, plastový a polystyrénový odpad z rôznych balíkov a teraz aj nápojové kartóny od rôznych džúsov a mlieka.
(03.10.2023)


Dr. Vojcek oznamuje obyvateľom obce, že v stredu 4. októbra neordinuje. V súrnych prípadoch ho zastupuje Dr. Fodor v Štúrove.
Archív